Falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi himoyasi haqida e’lon

“Aniq va tabiiy fanlar metodikasi” kafedrasi katta o‘qituvchisi Xasanova Shoxista Boboxolovnaning falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi himoyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining  www.oak.uz rasmiy veb-saytida e’lon qilindi.

Dissertatsiya mavzusi, ixtisoslik shifri (ilmiy daraja beriladigan fan tarmog‘i nomi): “Integrativ yondashuv asosida o‘quvchilarda tayanch va fanga oid kompetensiyalarini shakllantirish metodikasi (9-sinf, biologiya fanini o‘qitish misolida)”, 13.00.02–Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (biologiya) (pedagogika fanlari).

Dissertatsiya mavzusi ro‘yxatga olingan raqam: B2018.3.PhD/Ped657.

Ilmiy rahbar: Ibragimov Xolboy, pedagogika fanlari doktori, professor.

Dissertatsiya bajarilgan muassasa nomi: Navoiy davlat pedagogika instituti

IK faoliyat ko‘rsatayotgan muassasalar nomi, IK raqami: O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent davlat pedagogika universiteti, DSc.28.12.2017.Ped.01.09.

Rasmiy opponentlar: Safarov Qalandar Abdullayevich, biologiya fanlari doktori, professor; Ahrarova Zebuniso Bahromovna, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent.

Yetakchi tashkilot: Buxoro davlat universiteti.

Dissertatsiya yo‘nalishi: nazariy va amaliy ahamiyatga molik.